Comerç - Sol·licitud de Llicència Ocupació Via Pùblica per terrassa al passeig Vara de Rey Plaça d'es parc i entorn

¿Para qué sirve?

Materia: MEDIO AMBIENTE

Submateria: Medio Ambiente

Dirigido a:

 • Personas Físicas
 • Personas Jurídicas

Unidad administrativa: 500 COMERÇ

Persona de contacto: A determinar por la organización

Para que tengo que iniciarlo: Sol·licitar llicència d'ocupació de via pública segons plànol aprovat de les zones, aptes paraOVP (Decret 2017-2243 de 08 d'abril de 2017).

¿Cómo lo inicio?

FORMA DE INICIACIÓN:

 • De Oficio
 • A instancia de parte

PLAZO DE PRESENTACIÓN: A partir del dia 11 d'abril de 2017.de les zones, aptes per a OVP (Decret 2017-2243 de 08 d'abril de 2017).

REQUISITOS PREVIOS: 1) Que la llicència de l'activitat estigui a nom del sol·licitant de la terrassa. 2) Estar al corrent de pagament de tributs municipals amb aquest Ajuntament.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:

 • Instància M-75 degudament emplenada i signada.
 • Plànol de la superfície apta per a l’ocupació facilitat per l’Ajuntament.
 • Justificant d’haver satisfet la taxa per expedició de documents administratius (BOIB 17 del 04/02/2016 (60€).o de l'ocupació, degudament fitats i referenciats.

LUGAR DE PRESENTACIÓN: En el Registre General de l'Ajuntament, per correu certificat o a través del Registre telemàtic amb DNI electrònic o certificat digital (així com a través de qualsevol dels mitjans recollits a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques) les persones físiques podran emprar la comunicació electrònica o no. En tot cas, estan obligades a utilitzar els mitjans electrònics: Les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, els professionals col•legiats (inclosos notaris i registradors), els que representin la persona interessada que estigui obligada a relacionar-se per mitjans electrònics amb la administració, i els empleats públics, convenientment habilitats, segons preveu l'article 14.2 de la citada Llei. Així mateix l'Administració podrà establir l'obligació de relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics per a determinats procediments i per a certs col•lectius de persones físiques.

¿Qué tributos o precios públicos son aplicables?

TRIBUTOS Y PRECIOS PÚBLICOS APLICABLES:

¿Cuando y cómo se resuelve el procedimiento?

RESUMEN DE LOS PASOS A SEGUIR DURANTE LA TRAMITACIÓN: 1) Registre d'entrada de la sol·licitud M-75. 2) Comprovació per part de comerç del compliment dels requisits previs. 3) Lliurament a l'interessat del "adhesiu", plànol del seu OVP, notificació de la llicència de OVP i la liquidació.

DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO:

PLAZO DE RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN MÁXIMO:

ÓRGANO QUE RESUELVE: Alcaldia o Concejalia Delegada.

EFECTOS DEL SILENCIO: Negatiu.

¿PONE FIN A LA VÍA ADMINISTRATIVA? No

¿EXISTE INTERRELACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES?

AVISO LEGAL: Plazo de Notificación: El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios. También se podrá suspender cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración. En todo caso, se estará a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la resolución que la Administración debe dictar, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado para entender estimada su petición. El silencio tendrá efecto desestimatorio en los supuestos en el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

¿Qué posibilidades tengo de recurrir si no estoy conforme?

RECURSOS

RECURSO DE REPOSICIÓN

 • Plazo de interposición: 1 mes.
 • ¿Ante quién se recurre?: L'òrgan que va dictar la resolució.
 • Plazo para resolver el recurso: 1 mes.

RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

 • Plazo de interposición: 2 mesos, des de l'endemà d'haver rebut la notificació; o 6 mesos des de l'endemà a la desestimació presumpta per silenci administratiu del recurs de reposició.
 • ¿Ante quién se recurre?: Jutjat Contenciós Administratiu.

RECURSO DE REPOSICIÓN A LA LIQUIDACIÓN

 • Plazo de interposición: 1 mes.
 • ¿Ante quién se recurre?: Alcalde de l'Ajuntament.
 • Plazo para resolver el recurso: 1 mes.

OTROS RECURSOS

 • Plazo de interposición: Es podrà interposar qualsevol altre recurs que crea convenient d'acord amb la legislació vigent.
 • ¿Ante quién se recurre?: L'òrgan que va dictar la resolució.
 • Plazo para resolver el recurso:

AVISO LEGAL:

Contra la resolución, se podrá interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo ante el órgano competente, en el plazo de un mes desde el día siguiente a la publicación del anuncio o desde que reciba la notificación, conforme a los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la notificación por el mismo, conforme al artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de interponer otro recurso que se considere pertinente.

Contra la liquidación practicada, cabe interponer recurso de reposición tributario, ante el órgano competente, en el plazo de un mes desde el día siguiente a la recepción de la notificación, de conformidad con el artículo 14 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Contra la resolución del este recurso de reposición tributario cabrá la interposición de recurso contencioso administrativo, teniéndose un plazo dos meses a contar desde la recepción de la notificación de la resolución del recurso de reposición tributario y deberá interponerlo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Si no existe resolución expresa, tendrá un plazo de seis meses, a contar desde la fecha en la que se entiende desestimado por silencio el recurso de reposición. Todo ello sin perjuicio de interponer otro recurso que se considere pertinente.

¿Qué otros trámites están relacionados?

¿Qué normativa es aplicable al procedimiento?

 • Considerant d’aplicació les normes de la vigent Ordenança municipal d’Ocupació de la Via Pública i de zones privades, així com les normes aplicables del PEPRI de sa Penya, la Marina i zona d'Eixample de Vara de Rey
 • Ordenança reguladora de la tassa per ocupació de terrenys d'ús públic per a taules i cadires amb finalitat lucrativa.

Preguntas frecuentes

 • Pregunta: Dades de Contacte.

  Respuesta: Comerç: Carrer de Canàries, 35, 1r - 07800 Eivissa. Tel. 971 39 76 00 (Ext 21352). Fax 971 39 75 70. Correu electrònic: comercio@eivissa.